Daleko je zlatno doba IPA II za poljoprivredu


 

Nakon niza loših agrarnih godina, bh. poljoprivrednicima bila bi od neprocjenjive vrijednosti sredstva iz pretpristupnih fondova Evropske unije. Za sada se na njih ne može računati, jer osim državne Strategije ruralnog razvoja, nije urađeno ništa čime bi bila “otvorena vrata” EU sredstvima na koja imamo pravo.

 

Sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja nije bio uključen u budžete IPA II 2014-2017. zbog nepostojanja preduslova koje zemlja korisnik treba ispuniti, prije svega zbog nepostojanja Strateškog plana ruralnog razvoja BiH, koji je u međuvremenu usvojen početkom 2018. godine.

Nadali smo se kako je usvajanjem ovog dokumenta, čiju je izradu i usvajanje Evropska komisija definirala kao preduslov za uvrštavanje ovog sektora u proces programiranja Instrumenta pretpristupne pomoći IPA II – odblokirano čak 30 miliona eura bespovratnih sredstava te da je pred nama zlatno doba bespovratnih sredstava iz EU fondova za poljoprivredu.

Neki su išli još dalje, napominjući da poljoprivrednici u našoj zemlji moraju biti registrirani i biti u sistemu PDV-a kako bi mogli računati na novčana sredstva EU i povući sredstva IPARD-a. Pa, ipak, od usvajanja Strategije do danas, poljoprivrednici su još veoma daleko od toga da mogu uspješno koristiti IPA II i IPARD fondove za jačanje vlastitih kapaciteta.

 

Faza programiranja

Evropska unija je tokom prethodnih godina pružila značajnu finansijsku pomoć za poljoprivredu i ruralni razvoj u BiH, uključujući sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarne kontrole. Našoj zemlji je kroz Instrument pretpristupne pomoći IPA za period 2007-2013. bilo pruženo oko 26 miliona eura.

Usvajanjem Strateškog plana ruralnog razvoja BiH, poljoprivredno-prehrambeni subjekti, ruralne zajednice te drugi korisnici unutar sektora mogu ostvariti daljnju finansijsku podršku EU kroz IPA II (budžeti za period 2018-2020).

Pa, ipak, još uvijek nije poznato o kolikim sredstvima se radi.

“Budžet IPA II za 2018. godinu još uvijek nije određen i ovisi od nastavljenog angažmana bh. vlasti da osiguraju strateški pristup za cijelu zemlju u svakom od sektora”, rekla je za Business magazine Jamila Milović-Halilović, portparol Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH, dodajući da “konkretni iznosi sredstava u okviru IPA II iz svake budžetske godine ovise o kvaliteti projekata koje BiH predloži, kapacitetima zemlje za preuzimanje sredstava, sektorskoj koordinaciji, odgovornosti za rezultate pomoći i reforme itd”.

Uslova je još uvijek mnogo. Naime, IPA pomoć programira se na godišnjem nivou u saradnji sa svim relevantnim akterima te se preko provedbenih partnera usmjerava korisnicima – u ovom slučaju to bi bili poljoprivrednici, subjekti u poslovanju sa hranom, ruralne zajednice, kao i institucije, u smislu izgradnje njihovih kapaciteta.

Entitetska ministarstva poljoprivrede, međutim, neće biti provedbeni partneri.

“U toku je izrada akcionog dokumenta po kojem će se realizirati ovaj Strateški plan. Iako službenici entitetskih ministarstava poljoprivrede učestvuju u radnim grupama za izradu akcionog dokumenta, sami entiteti neće biti nadležni za provedbu strateškog plana odnosno akcionog dokumenta u smislu raspisivanja javnih poziva i njihove realizacije”, rečeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Planirane mjere podrške sektoru trebaju odražavati potrebe i ograničenja sektorskih korisnika i institucija, prioritetne mjere podrške, uslove i ostalo, kao što je navedeno u Strateškom planu ruralnog razvoja BiH 2018-2020, koji je okvirni dokument.

“S obzirom na to da je u toku proces programiranja mjera za sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja, koje će se finansirati iz pretpristupnih sredstava EU (IPA II), navedena pretpristupna sredstva za poljoprivredu i ruralni razvoj neće biti na raspolaganju BiH u toku 2018. godine. Moguće je da će sredstva biti na raspolaganju u 2019. godini”, rekli su za Business magazine iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS.

To je još jedna godina bez sredstava iz EU fondova.

“Nakon faze programiranja, Delegacija EU u BiH pokrenut će tendersku proceduru programiranih aktivnosti i ugovaranje s odabranim provedbenim partnerima, koji će potom nastaviti s realizacijom pomoći”, rekla je Milović-Halilović.

 

Upravljački sistem

Iako smo još uvijek daleko od IPA II sredstava za poljoprivredu i ruralni razvoj, usvajanjem Strateškog plana ruralnog razvoja, kako kažu iz Delegacije EU u BiH, ostvareno je pravo na korištenje tih sredstava – bez da imamo uspostavljen jedinstven upravljački sistem na nivou države.

Sistem upravljanja prvenstveno podrazumijeva uspostavu Agencije za plaćanja, Organa za upravljanje i Nacionalnog službenika za odobravanje. Ta struktura, iako u određenoj mjeri dozvoljava delegiranje određenih poslova na niže nivoe, u BiH još nije uspostavljena.

“Nedavnim usvajanjem Strateškog plana, BiH je ostvarila pravo na korištenje sredstava iz IPA II za poljoprivredu i ruralni razvoj i pored toga što nema uspostavljenu IPARD Agenciju, koja bi inače bila zadužena za provedbu, praćenje tokova i kontrolu trošenja sredstava, zajedno sa druga dva organa”, rečeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

S druge strane, uspostavljanje ovog jedinstvenog upravljačkog sistema na nivou države potrebno je za ostvarenje prava korištenja bespovratnih sredstava IPARD-a za poljoprivredu.

Da bi jedna zemlja pristupila pomoći kroz sistem IPARD, neophodno je da ispuni složene uslove za uspostavljanje IPARD sistema i akreditovanje od strane Evropske komisije za upravljanje fondovima EU. To može da se desi u kasnijim fazama pristupanja Evropskoj uniji, nakon što zemlja postigne dogovor o uspostavljanju sistema i ostvari napredak u zahtjevnim pripremnim procesima.

Pa, ipak, iako sredstva koja mogu biti dopstupna sektorima poljoprivrede i ruralnog razvoja kroz IPA (budžeti 2018-2020) nisu povezana sa sredstvima iz fondova IPARD, “IPA II će sada i u bližoj budućnosti koristiti zemlji u svrhu njene bolje pripremljenosti za naredne faze približavanja EU, uključujući i IPARD“, rekla je za Business magazine Milović – Halilović.

Izvor: www.business-magazine.ba

 

 

 

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!