Javno-privatni dijalog na poljoprivredno-prehrambenom forumu za FBiH.


Događaj je okupio preko 120 profesionalaca iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, kako iz javnog tako i privatnog sektora, kako bi razgovarali o glavnim izazovima i mogućnostima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Glavni cilj prvog foruma je bilo usaglašavanje o brojnim manjim praktičnim akcijama koje se mogu sprovesti u narednih šest mjeseci, kao i o ostalim prioritetnim akcijama koje se mogu započeti i nastaviti u narednom periodu od 1 do 2 godine. Pažnja je usmjerena na razmatranje ekonomski najznačajnijih i najkonkurentnijih podsektora u FBiH, odnosno na sektore mljekarstva, peradarstva, voća i povrća, meda i ljekovitog i aromatičnog bilja.

Sve podsektorske grupe su se složile da se uspostave koordinacijska tijela  koja će nastaviti rad započet na forumu. Ova koordinacijska tijela će sačinjavati vodeći stručnjaci iz privatnog i javnog sektora i biće odgovorna za izradu detaljnijih prijedloga i nadzor nad akcijama u narednih šest mjeseci.

Ostale specifične akcije dogovorene po podsektorima:

  • Mljekarstvo: Prioritetne akcije uključuju hitnu implementaciju sistema registracije, identifikacije i kretanja životinja, te nastavak aktivnosti vezanih za usvajanje zakona o hrani, zakona o poljoprivredi i zakona o veterinarstvu na nivou BiH, kao što je navedeno u preporukama zadnje inspekcije HFAA za mlijeko (u cilju održavanja dozvole za izvoz mlijeka u EU); Fokus je također stavljen na povećanje prinosa u proizvodnji mlijeka kroz uspostavu i primjenu kontinuirane edukacije proizvođača mlijeka (farmera) u saradnji mljekara, stručnih službi, inspektora, predstavnika ministarstava (federalnog i kantonalnih), zadruga i udruženja.
  • Peradarstvo: Prioritetne akcije obuhvataju pripremu studija izvodljivosti za neškodljivo uklanjanje animalnog otpada; praktične obuke inspektora i ovlaštenih veterinara o načinu službenog uzorkovanja za kontrola bakterija iz roda salmonella; osmišljavanje i pokretanje ciljanog istraživanje tržišta za izvoz peradi u EU; osmišljavanje i uspostavljanje brenda BH kvaliteta; izradu detaljnih prijedloga za harmonizaciju zakonske regulative i pripremu provedbenih akata;
  • Voće i povrće: Prioritetne akcije treba da obuhvataju iznalaženje različitih modela podrški kapitalnim investicijama, a u skladu sa zaključkom tematske sjednice Parlamenta FBiH; Osnivanje odbora za voće i povrće koji bi sa FMPVŠ koordinirao planove za raspodjelu novčanih podsticaja; Detaljni prijedlozi će biti upućeni prema Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH s ciljem ograničavanja uvoza nekvalitetnog voća i povrća, kao i sprečavanja lažiranja vrijednosti robe prilikom uvoza, čime se umanjuju sredstva ukupljena kroz PDV i ugrožava konkurentnost domaćih proizvođača.
  • Med/pčelarstvo: Prioritetne aktivnosti uključuju sprovođenje analize postojećih zakona koji utiču na sektor pčelarstva, te upućivanje prijedloga konkretnih rješenja prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Organizaciju foruma sa predstavnicima sektora voća i povrća na kojem bi se razgovaralo o rješenjima o zaštiti pčela od trovanja pesticidima; Dizajn i realizacija obuka i programa za podizanje svjesnosti pčelara o zdravlju i zaštiti pčela.
  • Ljekovito i aromatično bilje: Prioritetne aktivnosti uključuju sprovođenje ciljanog istraživanja domaćeg tržišta za određene grupe proizvoda, da bi proizvođači mogli uskladiti  proizvedene količine sa potrebama tržišta; sprovođenje inventure sektora ljekovitog i aromatičnog bilja (samoniklog i kultivisanog) u FBiH, kako bi se mogle planirati dalje aktivnosti razvoja i podrške sektoru; te realizaciju praktičnih i teoretskih obuka o diverzifikaciji u proizvodnji ljekovitog i aromatičnog bilja, standardizaciji, marketingu i certificiranju, uz napomenu da je bitno educirati proizvođače, prerađivače i savjetodavce u ovoj oblasti.

Ostale ključne međusektorske akcije predložene da se sprovedu kao JPP:

  • Radna grupa za poljoprivredno zemljište: zadužena za izradu prijedloga izmjene postojećeg pravnog okvira koji reguliše poljoprivredno zemljište.
  • Radna grupa za organsku proizvodnju: potrebno ju je proširiti na druge ostale predstavnike privatnog i javnog sektora, zaduženih za razmatranje i reviziju nacrta regulatornih prijedloga.
  • Radna grupa za finansijsku podršku u poljoprivrednom sektoru: zadužena za izradu novih prijedloga za regulisanje buduće finansijske podrške poljoprivredno-prehrambenom sektoru

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!