Kako pokrenuti obrt koji se može baviti prodajom poljoprivrednih proizvoda?


 

 

Obrt je obavljanje privrednih djelatnosti koje su registrovane i zakonom dopuštene. 

Ovo je i jedan od najlakših načina da pokrenete svoj posao. Za razliku od Doo, procedure su dosta kraće, cijena registracije niža, a za postupak je nadležna Općina na kojoj imate prijavljen boravak,   

Znači, prvi korak je javiti  se u nadležnu općinsku službu-prema mjestu prebivališta. Uglavnom je to odjel/služba za privredu, ali to sve varira od Općine  do Općine. U Općini ćete dobiti formular koji trebate popuniti, a u koji navodite osnovne informacije o svom obrtu (adresu sjedišta, djelatnost, vlasnika is l.). 

Kao sjedište obrta možete prijaviti  i  svoju adresu (u tom slučaju je dovoljno priložiti ZK izvadak gdje se vidi da ste vi vlasnik objekta. Ako vi niste vlasnik potrebna vam je saglasnost vlasnika objekta da se možete na kućnoj adresi baviti privrednom djelatnosti), ili neki drugi prostor uz priloženi Ugovor o zakupu.

Potrebno je izabrati  šifriranu poljoprivrednu djelatnost kojom ćete se baviti, prema Klasifikaciji djelatnosti. 

Obrtom se možete baviti kao osnovnom, dopunskom i dodatnom djelatnošću.

Pored navedenog, potrebna je i sljedeća dokumentacija: 
- Stručna sprema koja je potrebna za obavljanje djelatnosti (za poljoprivredni obrt nije potrebna diploma), 
- Uvjerenje o državljanstvu, Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti, Ljekarsko uvjerenje, 
- Uvjerenje općinskog suda da nemate izrečenu mjeru ili zabranu obavljanja obrta te 
- Uvjerenje o izmirenim poreznim obvezama (Porezna uprava). 

Nakon što predate dokumente u Općinu,  službenici će u roku od  15 dana, donijeti rješenje kojim se osnivate.
Kada dobijete Rješenje o registraciji od Općine preporučujem vam da napravite nekih šest, sedam kopija ovog dokumenta i ovjerite ga, jer će vam na svakom pri svakom narednom koraku trebati.

Drugi korak je izrada pečata (na pečatu trebaju stajati podaci sa rješenja o osnivanju obrta) Pri izradi pečata potrebno je priložiti Rješenje o registraciji koji ste dobili u Općini. 

Treći korak je Porezna uprava, gdje nakon popunjavanja njihovog formular i dostave rješenja o registraciji koji ste dobili od Općine,  dobijate  Uvjerenje o  poreznoj registraciji –ID broj. Na osnovu tog uvjerenja, priloženog Rješenja o registraciji iz Općine i popunjenog formulara  Zavodu za statistiku treba da  dobijete Obavještenje o razvrstavanju prema klasifikaciji djelatnosti.

Četvrti korak je otvaranje računa u banci. Za otvaranje računa je potrebno da dostavite Rješenje o registraciji, te ostale dokumente koje vam Banka bude tražila. 

Peti korak je prijava vlasnika obrta u radni odnos. Možete i da odustanete od prijave u radni odnos, te da plaćate paušalno doprinose i to dozvoli vaša djelatnost. 

Šesti korak je fiskalizacija. Kupovina fiskalne kase iznosi 600,00-700,00 KM. Gledajte da to bude servis koji će vam stalno biti dostupan i da je fiskalna kasa jednostavna za upotrebu. Razlika u cijeni između fiskalne kase koja je na nivou digitrona i one koja je sofisticirana na način da je možete spojiti sa svojim računarom, je nikakva, te obratite pažnju na što jednostavniji  

Sedmi korak je prijava u PDV sistem. Ukoliko planira godišnji promet manji od 50.000,00 KM, vlasnik ne mora izvršiti prijavu u sistem PDV-a. 

Taksa za ovu prijavu iznosi 15 KM, uz troškove kopiranje i ovjere potrebnih dokumenata za prijavni obrazac. 

Važna napomena je da automatski ulazite u PDV sistem ako ostvarite godišnju dobit višu od 50 000 KM.  

TAKSENI TROŠKOVI:
Taksa za registraciju obrta (Općina) – 80,00 KM   
Ljekarsko uvjerenje (Dom zdravlja) – 50,00 KM
Ovjerene kopije potrebnih dokumenata (Općina) – 23,00 KM 
Uvjerenje o nekažnjavanju (MUP) – 15,00+2,00 KM
Izrada pečata – 50,00 KM 

Obrt mjesečno može koštati između 500,00 KM – 1.000,00 KM.

Ako imate dodatnih pitanja vezano za otvaranje obrta možete nam se obratiti za pravni savjet na ured@norma.ba ili na telefon 061/524-800.

Piše Aida Kosović dipl. iur, MA Evropske studije

Tekst “Kako pokrenuti obrt” objavljujemo u suradnji sa Norma Consulting Sarajevo – www.norma.ba Farmer.ba 

Vezani tekstovi:

Šta je potrebno da se pokrene zadruga u BiH, odnosno FBiH?

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!